Poverty creates illiteracy. Literacy eradicates poverty